FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

Kossuth Kiadó ZRt. - CULTiRiS Kulturális Képügynökség (1043 Budapest, Bocskai u. 26., adószám: 11524128-2-41; képviseli: Kocsis András Sándor elnök-vezérigazgató) továbbiakban: Képügynökség másrészről a CULTiRiS weboldalán regisztrált Felhasználó kötöttek az alábbi feltételek szerint.

ÁLTALÁNOS LICENCFELTÉTELEK

A képügynökség ügyfelei részére minden kép esetén egyszeri felhasználási jogot ad el, azaz egy licenc egy termék, vagy publikáció egy kiadására, azon belül egy előfordulásra vonatkozik. A nem egyszeri felhasználás külön megállapodás tárgyát képezheti. Az egy terméken, publikáción belüli többszöri előfordulás, illetőleg az újabb kiadásban (pl. utángyártásban) történő megjelenés újabb licenc vásárlását igényli.

Az egyes megvásárolt képek esetén a képügynökség üzletszabályzata, a felhasználóval kötött szerződés és mellékletei, valamint kiállított számla szerint együttesen érvényesek.
A képügynökség a képeket nem kizárólagos jelleggel forgalmazza. A kizárólagos jog külön megállapodás tárgya lehet.
Az árak a kampánycélú felhasználást nem tartalmazzák. Ilyen esetben az árakról külön megállapodás szükséges.

1. A szerződés tárgya

1.1. A Kiadó szervezeti keretén belül létrehozta a CULTIRIS Kulturális Képügynökséget. Harmadik személyekkel szemben a Kiadó nevében minden esetben a CULTIRIS Kulturális Képügynökség jelenik meg. A Képügynökség az általa rendelkezésre bocsátható művek felhasználási jogával rendelkezik oly módon, hogy azt harmadik személynek átengedheti. Az átadható felhasználási jog esetleges korlátait a Képügynökség minden esetben feltünteti.

1.2. A Képügynökség a felhasználási jogokat saját nevében, de a művek szerzői, illetve jogtulajdonosai javára értékesíti.

1.3. A jelen szerződés alapján a Felhasználó felhasználási jogot szerez a Képügynökség internetes felületéről letölthető, elektronikus formájú fotóalkotások és fotóreprodukciók (e szerződés terminológiája szerint a továbbiakban: mű) felhasználására a jelen szerződésben és az ahhoz tartozó licenc-levélben meghatározott keretek között.

2. A szerződés létrehozása

2.1.A Felhasználó által kezdeményezett megrendelés - a regisztrációt, és a jelen szerződés elfogadását követően - e-mail formában beérkezik a Képügynökséghez.

2.2.A Képügynökség a megrendelést a Felhasználó által megjelölt művekre specializált licenclevél e-mail formában történő megküldésével visszaigazolja, továbbá megküldi a licenclevél két aláírt, papíralapú példányát, valamint a felhasználói díjat tartalmazó számlát. A Képügynökség a díj kifizetését követően a kiválasztott műveket a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi.

2.3.A Felhasználó az általa aláírt licenclevél egy példányát a Képügynökségnek visszaküldi. A fokozott védelmű elektronikus aláírással rendelkező felek esetén a (licenclevél) szerződés megkötése és a számla megküldése elektronikus úton is történhet.

3. A felhasználási jog módja és mértéke

3.1.A Felhasználó a licenclevél aláírásával és a Képügynökség részére való visszaküldésével, továbbá a felhasználási díj megfizetésével szerez jogot a művek felhasználására.

3.2.A mű megváltoztatására, a mű részeinek felhasználására kizárólag külön megállapodás alapján kerülhet sor.

3.3.A képmás felhasználása - nyilvános közszereplő, közszereplésének körében történő ábrázolását kivéve - kifejezett hozzájárulást igényel az ábrázolt személytől feltéve, hogy a felhasználás nem illusztrációs célú. A hozzájárulást a Felhasználó köteles megszerezni. A hozzájárulás megszerzésének szükségességét a Képügynökség az érintett műveknél jól látható módon jelzi. A képmás felhasználásánál figyelemmel kell lenni a meghalt személy jó hírneve megsértésének tilalmára. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott - a Ptk. személyhez fűződő jogok védelmével kapcsolatos szabályaival összhangban lévő - előírások megszegéséből fakadó minden jogkövetkezményt visel.

3.4.A műalkotást ábrázoló fotók esetén a felhasználási jog a jelen szerződés keretei közötti szabadon gyakorolható. Az ettől esetlegesen eltérő eseteket a Képügynökség a műveknél jól látható módon jelzi. Az ilyen esetekben a Képügynökség által átadott egyszeri felhasználási jog a fotóra vonatkozik, az eredeti műalkotás megjelenítésének jogát a Felhasználó köteles megszerezni a műalkotás tulajdonosától. Felhasználó kijelenti, hogy az ennek elmulasztásából eredő minden jogkövetkezményt visel.

3.5.Az egyes művek megvásárolt felhasználási jogának részletes tartalmát, terjedelmét, módját a megrendelt (átadott) művekhez csatolt licenclevél tartalmazza, a Képügynökség Üzletszabályzata, a Felhasználó megrendelése, illetve a Felhasználó és a Képügynökség megállapodása szerint.

3.6.A Képügynökség az általa forgalmazott művekkel kapcsolatos általános jogosultságait a www.cultiris.com internetes felületén közli (Üzletszabályzat, művek adatlapjai), az egyedi eltéréseket is beleértve.

3.7.A felhasználási jog nem terjed ki harmadik személynek történő továbbadásra.

3.8.A felhasználás nem terjed ki a mű megváltoztatásának jogára. A felhasználási jog hatálya alatt a felhasználó a művet a nyomdai feldolgozásra való alkalmassá tétel mértékéig jogosult módosítani. (mely szokásosan magában foglalhatja a méret, kivágat módosítását, színoptimalizálást, CMYK-konverziót). A szerző/jogtulajdonos kifejezett, írásos engedélye nélkül a felhasználó nem jogosult a mű képi megjelenését befolyásoló módosításra (pl. törlés, hozzáadás, képi effektus, torzítás). A felhasználó nem jogosult a műnek dehonesztáló, törvényt, a közízlést vagy közszemérmet sértő szöveges vagy képi környezetben történő közlésére.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Képügynökség:

- A művek képinformációit a Felhasználó rendelkezésére bocsátja (cím, méret, felbontás, egyéb információk).
- Vállalja, hogy az internetes felületen megjelenő műveket a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi.
- Garantálja, hogy a letöltéshez szükséges műszaki feltételek és paraméterek biztosítottak.

4.2. A Felhasználó:

- E szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben és a csatolt licenclevélben meghatározott feltételeket betartja.
- E szerződés elfogadásával és a licenclevél aláírásával vállalja, hogy a Képügynökség által közzétett árlista és a megrendelés alapján számlázott felhasználási díjat a számlázás szerinti határidőre megfizeti.
- A felhasználó bármely felhasználás során köteles feltüntetni a fotó forrását, a fotós, gyűjtemény és a tulajdonos/jogtulajdonos nevét a képügynökség által megadott módon (CULTiRiS / fotós neve / gyűjtemény neve). A származás és névfeltüntetés helyét a felhasználó jogosult meghatározni.

5. Jogszavatosság

5.1. A Képügynökség kijelenti, hogy rendelkezik a művek felhasználási engedélyével a jelen szerződés 3. pontjában foglalt esetleges korlátozással.

5.2. A Képügynökség szavatol azért, hogy a megvásárolható felhasználási jogok esetleges korlátozottságát minden esetben a műnél látható módon feltünteti.

6. Felhasználási díj

6.1. A Felhasználó a felhasználás engedélyezésének jogáért járó díjat a Képügynökség közreműködésével a szerzőnek/jogtulajdonosnak fizeti.

6.2. A Felek a CULTIRIS Kulturális Képügynökség felületén értékesítendő művekkel kapcsolatban a közzétett díjszabást alkalmazzák.

6.3. A Felhasználó a megrendelés és annak visszaigazolása alapján teljesíti fizetési kötelezettségét az általa választott módon (átutalás, bankkártya). A díj kifizetése előfeltétele a megrendelésében szereplő művekhez történő hozzáférésnek.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Amennyiben a Felhasználó a licenclevélben elfogadott felhasználási jog keretein túllép, jogsértést követ el, és a mű szerzőjének/jogtulajdonosának az Szjt.-ben és a Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezmények szerint felel.

7.2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és mögöttes jogként a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.3. Az e szerződésből eredő jogvita esetén a Felek kötelezően megkísérlik a peren kívüli megállapodást, 30 napot adva a szerződésszegő félnek arra, hogy szerződésszegését orvosolja. Az ilyen felszólítást a jogosult jogérvényesen tértivevényes, ajánlott levélben teheti meg a szerződésszegő fél címére címezve. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, a jogvita eldöntése érdekében a Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest,